Понеділок, 17 лют. 2020
Home Блог Раздела
Пример шаблона Блога Раздела (раздел FAQ)
Студенти відвідали виставку «Смертельний шлях» PDF Друк e-mail

Студенти відвідали виставку «Смертельний шлях»

3 жовтня 2016 р. студенти НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» відвідали виставку «Смертельний шлях», яка нещодавно відкрилася в Національному музей історії України у Другій світовій війні та присвячена 75-й річниці трагедії Бабиного Яру. Виставка створена на основі фондової колекції музею із залученням архівних матеріалів та за підтримки Українського інституту національної пам’яті й Українського центру вивчення історії Голокосту. На виставці представлені документи, картини, фотографії, листівки, спогади очевидців та особисті речі розстріляних людей. Чимало експонатів презентуються вперше. Документальні розділи доповнюються художньо-образними композиціями. Автори виставки спробували організувати її таким чином, щоб відвідувачі поринули в атмосферу тих трагічних подій. Зокрема, в центрі залу своєрідна символічна дорога смерті, інстальована із використанням автентичної бруківки з вулиці Мельникова якою йшли до урочища Бабин Яр та оригінальних речей жертв розстрілів. Упродовж 103 тижнів окупації Києва в Бабиному Яру було вбито понад 100 тисяч людей. Першими жертвами стали майже 34 тисячі євреїв, розстріляних 29 і 30 вересня 1941 р. Екскурсія завершилася переглядом документального фільму «Праведники світу. Київ. Бабин Яр», який розповідає про українців, котрі ризикуючи власним життям, рятували євреїв у роки нацистської окупації та були удостоєні звання «Праведник світу». Ця виставка зворушила студентів до глибини душі та допомогла їм відчути трагічність подій у Бабиному Яру.

Підготовлено методичним кабінетом кафедри історії та студентським науковим гуртком «Клуб шанувальників історії».


Останнє оновлення на П'ятниця, 12 травня 2017, 13:26
 
Програма вступу PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 11 липня 2016, 14:35


Програма вступного іспиту до аспірантури

Галузь знань 03 “Гуманітарні науки”

Спеціальність 032 “Історія та археологія”


Програма додаткового вступного іспиту до аспірантури

Галузь знань 03 “Гуманітарні науки”

Спеціальність 032 “Історія та археологія”

Останнє оновлення на Вівторок, 27 серпня 2019, 14:01
 
Аспірантура (PhD) PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Понеділок, 11 липня 2016, 14:35

Кафедра історії активно здійснює підготовку докторів філософії за спеціальністю 032 “Історія та археологія ”.

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” (2014 року), доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі (ад’юнктурі). Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.


Основні строки

Прийом документів

Вступні випробування

Оприлюднення рейтингового списку вступників

Строк навчання – чотири роки.


Умови прийому до аспірантури

Відділ аспірантури та докторантури КПІ ім. Ігоря Сікорського

Розклад занять з аспірантами на II семестр 2018-2019 н.р.

Графік навчального процесу в 2018-2019 н.р.

Навчальні дисципліни

Навчальні програми

Теми дисертацій

Останнє оновлення на Четвер, 28 березня 2019, 21:50
 
Курс "Історія науки і техніки" PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 17 квітня 2014, 09:04

Пропонований курс «Історія науки і техніки», націлений на охоплення всіх форм наукового знання — і природничого, і технічного, і гуманітарного, поділяється на вступ (Тема «Історія науки і техніки як наука та навчальна дисципліна»), 3 змістових модулі: 1) Історичні аспекти розвитку науки і техніки в до індустріальну епоху; 2) Досягнення науки і техніки в індустріальну епоху; 3) Основні тенденції розвитку науки і техніки в інформаційну епоху, а також висновки (тема «Узагальнення курсу. Економічні й соціальні прогнози науково-технічного розвитку людства»).

В рамках модулю 1 пропонуються до розгляду теми «Накопичення знань, розвиток техніки і технологій людства у найдавніші часи», «Еволюція теоретичних знань, розвиток техніки в часи Античності та Середньовіччя», «Науково-технічні знання Раннього Нового часу (ХVXVІІ ст.)». У модулі 2 — «Науково-технічний розвиток в умовах промислово-технічної революції (середина ХVІІІ— початок ХХ ст.)»; «Науково-технічний прогрес першої половини ХХ ст.»; у модулі 3 — «Науково-технічний прогрес постіндустріальної доби (з другої половини ХХ ст.)»; «Сучасна Україна в контексті світової науково-технічної революції»; «Київський політехнічний інститут у міжнародних науково-технічних проектах»

Курс розраховано на 72 год., з них 18 год. — лекції, 18 год. — семінарські заняття, 36 год. — самостійна робота студентів.

Методичні рекомендації складаються зі вступу, в якому викладено концепцію курсу, календарно-тематичного плану його вивчення, рекомендацій щодо виконання завдань семінарських занять, списків навчально-методичної та наукової літератури і джерел до курсу, а також списку рекомендованих музеїв з їхніми адресами й розкладом роботи та електронних ресурсів. Додаються теми реферативних виступів, які студенти можуть виконувати за власним бажанням.

Для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей.


The course "History of Science and Technology" deals with all forms of scientific knowledge, such as natural, technical and humanitarian. It is divided into the Introduction (The History of Science and Technology as a Science and an Academic Discipline), three content modules: 1) Historical Aspects of the Development of Science and Technology of the Industrial Revolution ; 2) Achievements of Science and Technology in the Industrial Revolution; 3) Major Scientifical and Technological Trends of the Information Age; and the Conclusion (Summary of the Course. Economic and Social Forecasts of Scientific and Technical Development of Mankind).

As a part of Module 1 it is offered to explore such topics as “The Accumulation of Knowledge, and Technology Development in Ancient Times"; "Evolution of Theoretical Knowledge and Development of Technology in Antiquity and in the Middle Ages";  "Scientific and Technical knowledge of the Early Modern Period (15 - 17th cent.)”. The Module 2 consists of "Scientific and Technological Development in the Industrial and Technological revolution (mid-18 - beginning of the 20th cent.); "Scientific and Technological Achievements of the First Half of the 20th cent."  In the Module 3 we will discuss "Scientific and Technological Progress during the Post-industrial Era (2nd half of the 20th cent. - nowadays)"; "Modern Ukraine in the Context of the Global Scientific and Technological Revolution"; and "Kyiv Polytechnic Institute in International Scientific Projects."

The course lasts for 72 hours with 18 hours devoted to lectures, workshop will take 36 hours, and 36 hours are given for students’ independent work.

Guidelines consist of an introduction, which outlines the concept of the course, course schedule, workshop recommendations, lists of educational and scientific literature and sources, related to the course, as well as a list of recommended museums and electronic resources. The list of topics for independent research is added as well.

For full-time students of all majors.

Останнє оновлення на Четвер, 17 квітня 2014, 09:59
 
PDF Друк e-mail

Курс "Історія України (соціально-політичні аспекти)"

посібники з історії україни

Курс «Історія України (соціально-політичні аспекти)» передбачає  поглиблення та систематизацію історичних знань студентів, опрацювання на проблемному рівні широкого комплексу питань, тематично об’єднаних у чотири модулі: етнополітичний контекст української історії; історичні аспекти державотворення і правотворення; соціальні процеси і повсякденне життя на українських землях; визначальні тенденції розвитку вітчизняної науки і техніки. Опанування навчальним матеріалом сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про історичний розвиток українського народу, формуванню у молодих людей уявлення про логіку історичних процесів на українських землях у контексті розвитку історії людства.

(Завантажити)


Курс "Історія української культури"

посібники з історії української культури

Курс «Історія української культури» передбачає вивчення основних етапів, процесів і подій історії української культури з давніх часів до сьогодення у контексті основних тенденцій розвитку світу. Значну увагу також приділено з’ясуванню низки теоретичних питань щодо сутності культури, її структури, взаємозв’язку з економічними, політичними та іншими суспільними процесами, традиціям та новаціям у культурі. Опанування навчальним матеріалом сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про історико-культурний розвиток українського народу, формуванню у молодих людей уявлення про історичну логіку культурних процесів на українських землях як складової історії культури людства.

(Завантажити)


Курс "Історія науки і техніки"

Посібники з історії науки і техніки

Курс «Історія науки і техніки» передбачає вивчення основних етапів, процесів і подій історії науки і техніки з давніх часів до сьогодення у контексті основних тенденцій розвитку світу. Важливою особливістю концепції пропонованого навчального курсу є те, що він розроблений на стику гуманітарного і природничого знання, а отже на відміну від опрацьованих у минулому і зорієнтованих переважно на історію природознавства і техніки «класичних схем», націлений на охоплення усіх форм наукового знання – і природничого, і технічного, і гуманітарного. Опанування навчальним матеріалом курсу сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про розвиток науки і техніки як історико-культурного явища. (Анотація)

(Завантажити)

 

Курс "Історія державного управління в Україні"

Курс «Історія державного управління в Україні» передбачає вивчення основних етапів, процесів і подій державного будівництва, механізмами державного управління та місцевого самоврядування в Україні від найдавніших часів до наших днів. Оволодіння та глибоке осмислення суті даної дисципліни сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі адміністративного менеджменту, здатних професійно здійснювати державне управління на різних рівнях, продовжувати традиції українського державотворення в будівництві демократичної держави – України.