Понеділок, 17 лют. 2020
Home

Перга Юрій Миколайович

Дисертації, автореферати:

1. Перга Юрій Миколайович Суспільно-політичне життя українців Холмщини та Підляшшя 1918-1939 рр. [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Перга Юрій Миколайович ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2016. - 190 с.

2. Перга Ю. М. Суспільно-політичне життя українців Холмщини та Підляшшя 1918‒1939 рр. Автореферат ... канд. іст. наук / Інститут історії України НАН України. – К., 2016. – 22 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

1. Перга Ю.М. Щодо питання про історичну приналежність та етнічну складову Холмщини і Підляшшя у ІХ–ХХ ст.: загальна характеристика процесу / Ю. М. Перга // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип. 76 (№9). – С. 12-15

2. Перга Ю.М. Еволюція діяльності комуністичної партії західної України на Холмщині та Підляшші в 1923-1926 рр. / Ю. М. Перга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Історія. – К., 2014. – №5. – С. 42-44.

3. Перга Ю.М. Діяльність українського товариства доброчинощі «Рідна хата» 1919-1930 рр. / Ю. М. Перга // Часопис української історії. – К., 2014. – С. 95-100.

4. Перга Ю.М. Суспільно-політичний розвиток українців Холмщини і Підляшшя (1918–1939 рр.): історіографія проблеми / Ю. М. Перга // Сторінки історії. – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – №40. – С. 113-122.

5. Перга Ю.М. Становлення Антона Васинчука як політичного лідера українців Холмщини / Ю. М. Перга // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – К.: Інститут історії НАН України, 2015. – №26. – С. 89-97.

6. Перга Ю. Суспільно-політичне життя українців на території Холмщини і Південного Підляшшя 1935-1939 рр. / Ю. М. Перга // Wrocławskie Studia Wschodnie. – Wroclaw, 2015. – №19. – S.155-174.

7. Perga I. The participation of Ukrainian political parties of Chelm and Podlasie regions in parliamentary elections Second Polish Republic in 1928 / Ю. М. Перга // Сторінки історії. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – №42. – С. 100-106.

8. Перга Ю.М. ЗАРОДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ІКТ В ЄС (кінець 1990-х — 2010 рр.) / Ю. М. Перга // Сторінки історії. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – №43. – С. 119-132.

9. Perga I. POLISH POLICY OF RELIGIOUS REVINDICATION IN CHELM AND SOUTHERN PODLASIE REGIONS IN 1937–1938 / Ю. М. Перга // Сторінки історії. – К.: НТУУ «КПІ», 2017. – №45. – С. 64-70.

Тези конференцій:

1. Перга Юрій. Суспільно-політичний розвиток української меншини Холмщини та Підляшшя у міжвоєнні роки (1918-1939 рр.) / Ю. М. Перга // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 66-ї міжнародної наукової конференції (Харків, 26 квітня 2013 р.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – С.256-258.

2. Perga I. Preparation for religious revindication in Kholm and Podlasie regions in 1937-38 / I. Perga // Proceedings of «The Fourth International Conference on History and Political Sciences»  (November 9, 2014). – Vienna: «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – P. 70-75.

3. Перга Ю.М. Зміни етнічного складу Холмщини і Підляшшя в першій чверті ХХ ст. / Ю. М. Перга // «Україна: історія, культура, пам’ять». Реферати, виголошені на ХVІ Міжнародній студентській науково-практичній конференції (Київ, 23-24 травня 2013 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 39-41.

4. Перга Ю. Участь українців Холмщини і Підляшшя у парламентських виборах Другої Речі Посполитої 1922 р. / Ю. М. Перга // Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна-2015: Історія». – Київ, 2015. – С.319-322.

5. Перга Ю. М. Створення Українського соціалістичного об’єднання «Селянський союз» та роль політичних діячів Холмщини у цьому процесі / Ю. М. Перга // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Дні науки історичного факультету». – Київ, 2015. – С. 265–267.

6. Perga I. The beginning of the creation of Ukrainian NGOs in the Second Polish Republic / Ю. М. Перга // Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 113-115.

7. Perga I. EVOLUTION OF “STATE ASSIMILATION” POLICY IN INTERWAR POLAND / Ю. М. Перга // ІСТОРИЧНА СОЦІОЛОГІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ: МОДЕРН ПОМІЖ ДЕМОКРАТІЄЮ ТА НЕРІВНІСТЮ.  – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 38-39.

8. Перга Ю. РОЗВИТОК ІКТ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В ЄС ЯК «ДОРОЖНА МАПА» ДЛЯ УКРАЇНИ / Ю. М. Перга // ДЕРЖАВА ТА ГЛОБАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ: 25 РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – С. 198-199.

9. Perga Iurii Activity of interwar Ukrainian civil initiations in the early Second Polish Republic // Social and political transformations in Central and Eastern Europe (1917-2017): Factors, achievements, problems. - Odessa, 2017. - p.34