П'ятниця, 20 лип. 2018
Home

2009

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (соціально-політичні аспекти) : Хрестоматія / Автор-упорядник – доктор історичних наук, професор С. О. Костилєва. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – 338 с.

УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 22-23 квітня 2009 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. – 349 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 29. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2009. – 278 с.

2010

Історія української культури: термінологічний словник [Текст] / Уклад. С.О. Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 60 с.

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 07.00.01 – Історія України / Уклад.: С.О. Костилєва, О.В. Ліхолат. – К.: НТУУ «КПІ», 2011.- 24 с.

Історія української культури [Текст] : курс лекцій / О.В. Ліхолат, П.А. Дігтяр, С.Ю. Боєва та ін.; під заг. ред. Д-ра іст. Наук С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2010. – 336 с.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 18 грудня 2009 р.). / Відповід. ред. – докт. істор. наук, проф.. С.О. Костилєва. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 89 с.

УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 21-22 квітня 2010 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 454 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 30. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 252 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 31. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 256 с.

2011

Костилєва С.О. Історія КПІ крізь призму інститутської преси. Рік 1929. - К.: НТУУ «КПІ» ВПІ ВПК "Політехніка", 2011. - 106 с.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали ІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 25 червня 2010 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – 48 с.

Історія української культури. Навчальна програма дисципліни. Списки рекомендованої літератури [Текст] / С.О. Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 152 с.

Історія української культури. Хронологія головних подій [Текст] / С.О. Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – 64 с.

Розвиток освітньої і наукової галузей України у ХХ – на початку ХХІ ст.: навч. посіб. з дисциплін «Історія України» та «Історія укр. культури» [Текст] / А.О. Лихолат, О.В. Лихолат. – К.: НТУУ «КПІ», 148

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали ІІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 24 червня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. – 111 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 32. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2011. – 268 с.

Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті Правобережної України наприкінці XVIII - на початку XX століття [Текст] : монографія / Ю. В. Хитровська ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. - 471 с.

2012

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали IV міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 23 грудня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 78 с.

УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХІV студентській науково-практичні конференції (Київ, 12-13 травня 2011 р.). – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2012. – 288 с.

УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХV студентській науково-практичні конференції (Київ, 12-13 квітня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 280 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – Вип. 33. – 256 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 34. – К.: НТУУ «КПІ», 2012– 278 с.

2013

Історія української культури [Текст] : навч.-метод. комплекс. Видатні діячі укр. культури. Біогр. словник (від А до Я) / Упоряд. С.О. Костилєва. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – Вип. І. – 204 с.

Історія України [Текст]: навч. Посіб. для іноземних студ. У 2-х кн. Кн. 1 / С.Ю. Боєва, Л.Р. Ігнатова, С.О. Костилєва та ін.; за ред. С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 290 с.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали V міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 14 грудня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 120 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 35. – К.: НТУУ «КПІ», 2013– 264 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 36. – К.: НТУУ «КПІ», 2013– 236 с.

2014

Історія України [Текст]: навч. Посіб. для іноземних студ. У 2-х кн. Кн. 2 / С.Ю. Боєва, Л.Р. Ігнатова, С.О. Костилєва та ін.; за ред. С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2013. – 286 с.

УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХVІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 23-24 травня 2013 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 288 с.

УКРАЇНА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, ПАМ’ЯТЬ. Наукові реферати, виголошені на ХVІІ студентській науково-практичні конференції (Київ, 10-11 квітня 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 204 с.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали VІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 28 листопада 2013 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 108 с

Історія науки і техніки: метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр» денної форми навч. / Уклад. : С.О. Костилєва, П.А. Дігтяр, А.А. Кізлова та ін.; за заг. Ред.. С.О. Костилєвої. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 88 с.

Історія української культури: метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. Усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр» денної форми навч. / Уклад. С.О. Костилєва, С.Ю. Боєва, А.І. Махінько. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 108 с.

Історія України (соціально-політичні аспекти): метод. рек. до вивч. дисципліни для студ. усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікац. рівня «бакалавр» денної форми навч. / Уклад. Ю.В. Хитровська, О.С. Білявська, Л.Р. Ігнатова та ін. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 108 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 37. – К.: НТУУ «КПІ», 2014– 208 с.

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ. – Вип. 38. – К.: НТУУ «КПІ», 2014– 192 с.

2015

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: Матеріали VІІ міжвузівського науково-методичного семінару (м. Київ, 5 грудня 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 100 с.