Неділя, 20 жовт. 2019
Home Блог Раздела Анотація Курс "Історія науки і техніки"
Курс "Історія науки і техніки" PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Четвер, 17 квітня 2014, 09:04

Пропонований курс «Історія науки і техніки», націлений на охоплення всіх форм наукового знання — і природничого, і технічного, і гуманітарного, поділяється на вступ (Тема «Історія науки і техніки як наука та навчальна дисципліна»), 3 змістових модулі: 1) Історичні аспекти розвитку науки і техніки в до індустріальну епоху; 2) Досягнення науки і техніки в індустріальну епоху; 3) Основні тенденції розвитку науки і техніки в інформаційну епоху, а також висновки (тема «Узагальнення курсу. Економічні й соціальні прогнози науково-технічного розвитку людства»).

В рамках модулю 1 пропонуються до розгляду теми «Накопичення знань, розвиток техніки і технологій людства у найдавніші часи», «Еволюція теоретичних знань, розвиток техніки в часи Античності та Середньовіччя», «Науково-технічні знання Раннього Нового часу (ХVXVІІ ст.)». У модулі 2 — «Науково-технічний розвиток в умовах промислово-технічної революції (середина ХVІІІ— початок ХХ ст.)»; «Науково-технічний прогрес першої половини ХХ ст.»; у модулі 3 — «Науково-технічний прогрес постіндустріальної доби (з другої половини ХХ ст.)»; «Сучасна Україна в контексті світової науково-технічної революції»; «Київський політехнічний інститут у міжнародних науково-технічних проектах»

Курс розраховано на 72 год., з них 18 год. — лекції, 18 год. — семінарські заняття, 36 год. — самостійна робота студентів.

Методичні рекомендації складаються зі вступу, в якому викладено концепцію курсу, календарно-тематичного плану його вивчення, рекомендацій щодо виконання завдань семінарських занять, списків навчально-методичної та наукової літератури і джерел до курсу, а також списку рекомендованих музеїв з їхніми адресами й розкладом роботи та електронних ресурсів. Додаються теми реферативних виступів, які студенти можуть виконувати за власним бажанням.

Для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей.


The course "History of Science and Technology" deals with all forms of scientific knowledge, such as natural, technical and humanitarian. It is divided into the Introduction (The History of Science and Technology as a Science and an Academic Discipline), three content modules: 1) Historical Aspects of the Development of Science and Technology of the Industrial Revolution ; 2) Achievements of Science and Technology in the Industrial Revolution; 3) Major Scientifical and Technological Trends of the Information Age; and the Conclusion (Summary of the Course. Economic and Social Forecasts of Scientific and Technical Development of Mankind).

As a part of Module 1 it is offered to explore such topics as “The Accumulation of Knowledge, and Technology Development in Ancient Times"; "Evolution of Theoretical Knowledge and Development of Technology in Antiquity and in the Middle Ages";  "Scientific and Technical knowledge of the Early Modern Period (15 - 17th cent.)”. The Module 2 consists of "Scientific and Technological Development in the Industrial and Technological revolution (mid-18 - beginning of the 20th cent.); "Scientific and Technological Achievements of the First Half of the 20th cent."  In the Module 3 we will discuss "Scientific and Technological Progress during the Post-industrial Era (2nd half of the 20th cent. - nowadays)"; "Modern Ukraine in the Context of the Global Scientific and Technological Revolution"; and "Kyiv Polytechnic Institute in International Scientific Projects."

The course lasts for 72 hours with 18 hours devoted to lectures, workshop will take 36 hours, and 36 hours are given for students’ independent work.

Guidelines consist of an introduction, which outlines the concept of the course, course schedule, workshop recommendations, lists of educational and scientific literature and sources, related to the course, as well as a list of recommended museums and electronic resources. The list of topics for independent research is added as well.

For full-time students of all majors.

Останнє оновлення на Четвер, 17 квітня 2014, 09:59