Понеділок, 17 лют. 2020
Home

Чолій Сергій Васильович


Публікації у збірниках, інших наукових періодичних виданнях

Концепт «Україна-2020». – Наукове гуманітарне товариство, 2007-2008.

Чолій С. Мобілізаційна політика Австро-Угорщини наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття як основна причина «Української зради» в Галичині у 1914-1915 роках. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2009. – № 96. – с. 55-57.

Комаренко О., Чолій С. Особливості соціального портрету військовослужбовців австро-угорської армії ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття (за картками особового обліку). // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2009. – № 98. – с. 18-21.

Чолій С. Реформування мобілізаційної системи в Австро-Угорщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2009. – № 98. – с. 48-50.

Чолій С.Загальний військовий обов’язок в Австро-Угорській імперії та його вплив на демографічну ситуацію та національно-визвольний рух українців Галичини (1869-1920-ті рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2010. – № 103. – с. 52-56.

Die Modernisierung der österreichisch-ungarischen Streitkräfte (1868-1914) – eine Chance für die galizischen Rekruten?, in Galizien: Peripherie der Moderne – Moderne der Peripherie?/ Hrsg. Von Elisabeth Haid, Stephanie Weismann und Burkhard Wöller (Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung/ Hrsg. vom Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft, #31), Marburg: Verlag Herder-Institut, 2013. – s. 109-122.

War as a Model of Population Movement in the Modern World: the Galician Perspectives in the First World War, in Percorsi Storici. – 2 (2014): http://www.percorsistorici.it/

Член авторського колективу Пределы падения – варианты украинского будущего: Аналитико-прогностические исследования\ Red. Galushko, Kiril, Smola, Lidiia, in Soviet and Post-Soviet Politics and Society\ Ed. By Dr. Andreas Umland, 99 (2010) (SPPS), 220 p. – ISBN 978-3-8382-0148-1, ISSN 1614-3515

• В соавт. со Смолою Л. Необходимость стратегии национального развития. // Пределы падения..., SPPS 99 (2010), с. 81-105.

• В соавт. со Смолою Л. Проблема информационной безопасности. // Пределы падения..., SPPS 99 (2010), с. 115-119.

Доповіді на конференціях, «круглих столах», семінарах

Чолій С. Структура збройних сил Австро-Угорщини – дуалізм чи лоялізм? // Дні науки історичного факультету – 2009: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченої 175-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2009. – Випуск ІІ, Частина 2. – с. 69-71.

Чолій С. Вплив військових факторів на еміграцію з Галичини, 1867-1914. // І всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: Історико-філософські читання молодих учених.  – Суми, 2012. – с. 111-114.

Чолій С. Комплектування збройних сил  та шлюбне жититя в Австро-Угорщині, 1868-1914 рр. // Дні науки історичного факультету – 2012: Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених. – К.: 2012. – Випуск V, Частина 3. – с. 50-51.

Чолій С. Відображення процесів формування збройних сил Австро-Угорщини в архівних установах Австрії. – жовтень 2012, «Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-ї річниці з дня народження проф. В. Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраілем) – Міжнародна науково-практична конференція. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Serhiy Choliy. Die Modernisierung der Streitkräfte als Chance für die galizische Bevölkerung? Die Entwicklung des Rekrutenkontingents 1868-1914. – to be published in 2013.

From Konskription to Conscription: the Main Features of Military Duty Modernization in Austria-Hungary and Bosnia-Herzegovina during “Long” 19th Century. – to be published in 2013.

Чолій С.В. Шостий міжвузівський науково-методичний семінар "Актуальні проблеми викладання історії України та історії української культури у вищій школі" (Київ, 28 листопада 2013 р.) // Сторінки історії: збірник наукових праць. - Вип. 36. - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - с. 226-229.