Неділя, 20 жовт. 2019
Home

Курс "Історія України (соціально-політичні аспекти)"

посібники з історії україни

Курс «Історія України (соціально-політичні аспекти)» передбачає  поглиблення та систематизацію історичних знань студентів, опрацювання на проблемному рівні широкого комплексу питань, тематично об’єднаних у чотири модулі: етнополітичний контекст української історії; історичні аспекти державотворення і правотворення; соціальні процеси і повсякденне життя на українських землях; визначальні тенденції розвитку вітчизняної науки і техніки. Опанування навчальним матеріалом сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про історичний розвиток українського народу, формуванню у молодих людей уявлення про логіку історичних процесів на українських землях у контексті розвитку історії людства.

(Завантажити)


Курс "Історія української культури"

посібники з історії української культури

Курс «Історія української культури» передбачає вивчення основних етапів, процесів і подій історії української культури з давніх часів до сьогодення у контексті основних тенденцій розвитку світу. Значну увагу також приділено з’ясуванню низки теоретичних питань щодо сутності культури, її структури, взаємозв’язку з економічними, політичними та іншими суспільними процесами, традиціям та новаціям у культурі. Опанування навчальним матеріалом сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про історико-культурний розвиток українського народу, формуванню у молодих людей уявлення про історичну логіку культурних процесів на українських землях як складової історії культури людства.

(Завантажити)


Курс "Історія науки і техніки"

Посібники з історії науки і техніки

Курс «Історія науки і техніки» передбачає вивчення основних етапів, процесів і подій історії науки і техніки з давніх часів до сьогодення у контексті основних тенденцій розвитку світу. Важливою особливістю концепції пропонованого навчального курсу є те, що він розроблений на стику гуманітарного і природничого знання, а отже на відміну від опрацьованих у минулому і зорієнтованих переважно на історію природознавства і техніки «класичних схем», націлений на охоплення усіх форм наукового знання – і природничого, і технічного, і гуманітарного. Опанування навчальним матеріалом курсу сприятиме отриманню студентами цілісного уявлення про розвиток науки і техніки як історико-культурного явища. (Анотація)

(Завантажити)

 

Курс "Історія державного управління в Україні"

Курс «Історія державного управління в Україні» передбачає вивчення основних етапів, процесів і подій державного будівництва, механізмами державного управління та місцевого самоврядування в Україні від найдавніших часів до наших днів. Оволодіння та глибоке осмислення суті даної дисципліни сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі адміністративного менеджменту, здатних професійно здійснювати державне управління на різних рівнях, продовжувати традиції українського державотворення в будівництві демократичної держави – України.